FBLK Larminspektion – www.larminspektion.se

FBLK Larminspektion startade hösten 2020 och har sitt kontor på Järnvägsgatan 23. Det var först en uppstartsprocess där företaget bl.a. behövde certifikat för att komma i gång med verksamheten. Företaget är nu certifierat av SBSC som besiktningsfirma för brandskyddsanläggningar, med inriktning mot brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande. Det är kärnverksamheten, sedan är det också en konsultfirma i grunden med bl.a. rådgivning i tekniska frågor, Fredrik utför även entreprenadbesiktningar enligt AB/ABT. Han gör då entreprenadjuridiska besiktningar mot de avtal som beställare och entreprenör skrivit under exempelvis för totalentreprenad.

FBLK Larminspektions kunder är mestadels inom privat sektor men en del kunder finns även inom offentlig sektor. Kunderna utgörs i huvudsak av företagskunder och verksamheterna kan vara allt från små kontorslokaler till komplexa fastigheter med blandade verksamheter.

FBLK Larminspektion har en fast kundbas på ca 30–40 kunder. De flesta jobb är återkommande men det blir även en del jobb i nya byggprojekt också. De flesta kunderna finns i Malmö och Lund men även utspridda över hela Skåne.

Besiktningarna gäller mestadels anläggningar som installerats i enlighet med Brandskyddsföreningens regelverk som man även kan använda för tillkalla räddningstjänsten med vilket man inte kan göra med exempelvis vanliga kombilarm såsom inbrottslarm med egna rökdetektorer. Oftast har man system där man kan se vilken detektor som utlöst larmet så man snabbt kan hitta detektorn och finna källan till branden, det förekommer även äldre eller enklare system som inte kan visa exakt utlöst detektor.

Ett brandlarm består av en centralutrustning som normalt sen har kablar som går ut till detektorer och larmdon. När detektorerna exempelvis känner av brandrök så skickar de tillbaka en signal till centralutrustningen som sedan gör det den är programmerad till vilket normalt är att skicka i väg ett larm via en larmsändare och aktivera utrymningslarmet i byggnaden, ibland finns det även styrningar exempelvis branddörrar som är uppställda på magneter som stänger och ventilation som stannar. Det kan även finnas väldigt avancerade styrningar på vissa ställen. Det man bl.a. gör när man besiktigar är att man kontrollerar så att detektorerna är rätt placerade för att den tidiga detektionen när brandrök uppstår inte ska utebli, går det för lång tid kan en brand snabbt utvecklas innan man hinner släcka den eller utrymma lokalen på ett säkert sätt. Därför finns många regler kring detektorplaceringar, ritningar, likaså vad gällande larmsignaler som behöver kunna höras/synas ordentligt för att man ska hinna ta sig ut så tidigt som möjligt eller för att en intern släckningsinsats på plats ska vara möjlig.

Idag är det tyvärr även vanligt med anlagda bränder på skoltoaletter och ibland väljer man bort detektorerna på toaletterna för att minimera risken för larm orsakade av ex. rökning eller direkta försök att medvetet försöka få detektorn att gå i larm, samtidigt vill man ju ha en så snabb detektering som möjligt vi brand och då är det viktigt att hela installationen är tillförlitlig i övrigt. Fredrik har även ibland kontakt med räddningstjänsten innan de ska koppla på sig mot en brandlarmanläggning där de kommer att rycka ut vid brand. Det är viktigt för dem att utrustningen detekterar brand men inte av andra utlösande faktorer så kallade onödiga larm ex. från duschånga eller rök från matlagning, därav kräver de normalt att det är besiktigat. Platser där mycket snabba brandförlopp kan uppstå eller där personer inte alltid kan utrymma jättesnabbt eller på egen hand exempelvis inom vissa industrier, anstalter, vårdanläggningar m.m. erfordras även särskilda rutiner i verksamheten för att man ska kunna ta sig ut säkert och då är det viktigt att alla regler efterlevs korrekt och att brandlarmet alltid fungerar som avsett.

Framåt har inte Fredrik planer på expansion och att anställa som det ser ut nu. När man är besiktningsman är det svårare att jobba i lag, man är mer låst till uppdraget på ett annat sätt eftersom man inte kan vara flera besiktningsmän som skriver under samma protokoll och det är mycket personligt intygande. Det går också åt mycket planering inför varje besiktning på grund av att larmen måste testas och då krävs mycket kommunikation kring tidpunkterna då besiktning kan ske hos kund.

Fredrik är även med i en grupp/förening för erfarenhetsutbyte med andra besiktningsmän, detta är viktigt för att man bl.a. ska undvika att bedöma saker på helt olika sätt i branschen.